Do kasy

Mój koszyk:

Wartość zamówienia:

0,00 zł

Ilość produktów:

0 produktów

Regulamin sklepu internetowego www.gifts24.pl

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Iwona Rybak, prowadząca działalność Rybak Iwona Biznes Promotion z siedzibą w Pruszowicach , dostępnego pod adresem www.gifts24.pl zwanego dalej „Sklepem internetowym”. Klient może pobrać tekst niniejszego Regulaminu ze strony www.gifts24.pl

  2. Sprzedawca prowadzi Sklep internetowy poprzez Serwis za pomocą sieci Internet. Klient może korzystać z wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem.

  3. Stroną dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym, zwaną dalej „Klientem”, jest podmiot będący drugą Stroną umowy sprzedaży Towarów, osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (Klient – przedsiębiorca); oraz osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Klient - konsument).

  4. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego  jest właściciel  Sklepu internetowego - Iwona Rybak, prowadząca działalność Rybak Iwona Biznes Promotion z siedzibą w Pruszowicach, ul. Trzebnicka 26 na podstawie wpisu do CEIDG, z siedzibą ul. Trzebnicka 26 , 51-217 Pruszowice, NIP 6321804751, REGON 240394190, zwana dalej „Sprzedawcą”.

 1. Cena i przedmiot transakcji

  1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.gifts24.pl w chwili składania zamówienia, zwane dalej „Produktami”. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN).

  2. Cena Produktu niedostępnego w chwili zamówienia, może ulec zmianie, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed realizacją zamówienia. Klient może odstąpić od złożonego zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W braku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient nie wyraża zgodę na zmianę ceny i odstępuje od złożonego zamówienia.

  1. Ceny jednostkowe Produktów podane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów znakowania produktu. W przypadku zamówienia Produktów z nadrukiem  należy oczekiwać potwierdzenia ceny jednostkowej przez pracowników działu obsługi klienta Sklepu internetowego. Klient może odstąpić od złożonego zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W braku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient nie wyraża zgodę na zmianę ceny i odstępuje od złożonego zamówienia.

  2. Umowę z Klientem  uważa się za zawartą od momentu, gdy na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia. W ciągu 10 dni Sprzedawca dokonuje weryfikacji zamówienia. Warunkiem potwierdzenia realizacji zamówienia jest jego zgodność z prawem i niniejszym Regulaminem. Sprzedawca poinformuje Klienta w ww. formie o braku możliwości realizacji zamówienia i jej przyczynach.

  3. W przypadku sprzedaży Produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

  4. Zestawienia Produktów i ceny podane na stronie Sklepu internetowego nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

  5. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i bez jakichkolwiek wad.

  6. W przypadku zamówienia Produktu z nadrukiem Klient  jest zobowiązany do  podania koloru nadruku  w skali Pantone. Kolory Pantone  są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali Pantone.

  1. Materiały do druku należy przysyłać w pliku graficznym cdr w postaci wektorowej. W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, pracownik działu obsługi klienta poinformuje o tym Klienta wskazując na konieczność podwyższenia ceny o dodatkowy koszt 60 zł netto / 1 godz. Klient może odstąpić od złożonego zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W braku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient nie wyraża zgodę na zmianę ceny i odstępuje od złożonego zamówienia.

  2. Ceny Produktów wymagających dodatkowego demontażu do druku oraz wykonania nadruków próbnych będę określane indywidualnie.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

 1. Składanie i realizacja zamówienia

  1. Warunkiem dokonania zakupu jest rejestracja na stronie internetowej www.gifts24.pl  oraz akceptacja niniejszego Regulaminu podczas rejestracji.

  2. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu internetowego.

  3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane. Dane podawane przez Klienta nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym.

  4. Zamówienie można złożyć po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym lub  pocztą elektroniczną na adres: [javascript protected email address]">biuro(AT)gifts24.pl   z uwzględnieniem zawarcia wszelkich danych wymienionych poniżej:
   1.1   Konsument: Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail.

   1.2  Przedsiębiorca:  Nazwa firmy,  NIP, Regon, Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,  adres, numer  telefonu ,  adres e-mail – na który  będzie wysyłana cała korespondencja,

   oraz potwierdzenia, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

  5. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny numer telefonu) w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie jest anulowane.

  6. Zamówienia, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.gifts24.pl, można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu tel.: 032 750 86 56, lub 071 722 08 26, lub kom.: 505 178 262. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą Operatora.

  7. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

  8. Oferta Sklepu internetowego dotyczy zamówień realizowanych tylko na terytorium Polski. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga odrębnych pisemnych ustaleń.

  9. Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do momentu wysyłki przedmiotu zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem, określonym w OWS i Regulaminie sklepu.

  10. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o spodziewanym terminie realizacji zamówienia. Po otrzymaniu ww. informacji Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub rezygnacji z zamówienia. Po upływie tego terminu brak decyzji ze strony Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia.

  11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy jednak nie dłuższy niż 30 dni. Dostępność Produktu, czas kompletowania Produktu oraz czas dostarczenia Produktu do Sprzedawcy przez dostawcę ma bezpośredni wpływ na czas realizacji zamówienia.

  12. Informacje o kosztach związane z doręczeniem Produktu znajdują się na stronie Sklepu internetowego www.gifts24.pl

  13. W przypadku zamówień o przewyższających standardy firmy wielkościach, może być wymagana wpłata zaliczki umożliwiającej realizację zamówienia.

 2. Sposoby realizacji płatności

Klient przy składaniu zamówienia może dokonać wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów zapłaty:

 • PRZELEWEM – na rachunek bankowy Sprzedawcy: w terminie 7 dni

 • ZA POBRANIEM – przy odbiorze Produktu od firmy kurierskiej.

 1. Odbiór przesyłki

  1. Zamówiony Produkt wysyłany jest w terminie 14 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, przy czym termin realizacji zamówień na Produkty z nadrukiem wynosi do 14 dni od daty zatwierdzenia projektu nadruku i przesłania zaliczki (jeśli jest wymagana).

  2. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest przez Sprzedawcę  w dni robocze za pośrednictwem  firmy kurierskiej (DHL lub DPD). Na wyraźną prośbę Klienta Produkt może zostać wysłany z doręczeniem w sobotę.

  3. Klient potwierdza odbiór Produktu pisemnym pokwitowaniem, w razie zauważenia w chwili odbioru uszkodzenia przesyłki lub niezgodności Produktu z umową Klient wskazuje na pokwitowaniu swoje zastrzeżenia. Prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą odbioru Produktu.

  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą tego rodzaju zlecenia ponosi Klient.

  5. Zamówienia na kwotę powyżej 3000,00 zł (netto) dostarczane są na  koszt Sprzedawcy. W pozostałych przypadkach koszty transportu, pokrywa Klient, chyba że pisemnie zostały ustalone inne warunki ze Sprzedawcą.

  6. Uwzględnienie specjalnych życzeń Klienta precyzujących czas dostawy Produktu (takich jak: konkretna data, pora dnia, godzina lub przedział czasu) może zostać uwzględnione, o ile zakładają to możliwości firmy przewozowej. Precyzując wspomniane warunki dodatkowe, Klient zobowiązuje się pokryć wynikające z tego tytułu opłaty, zgodnie z taryfikatorem firmy przewozowej. O wysokości opłat Klient zostanie poinformowany przez Dział Obsługi Klienta Sklepu internetowego. Po otrzymaniu ww. informacji Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub rezygnacji z zamówienia. Po upływie tego terminu brak decyzji ze strony Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia.

  7. W razie wątpliwości dotyczących Produktów oferowanych w  Sklepie internetowym należy skontaktować się ze Sprzedawcą (techniczne pod numerem tel.: 032 750 86 56, lub 071 722 08 26, lub kom.: 505 178 262 oraz drogą elektroniczną pod adresem:
   [javascript protected email address]">[javascript protected email address]

 2. Zwroty

  1. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Wskazane zastrzeżenie nie dotyczy Klientów – konsumentów.

  2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827), Klient - konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu. Pouczenie o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  3. Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki z niekompletną zawartością i niezgodną z przedmiotem sprzedaży określonym w zamówieniu. Produkty, które zostały poddane indywidualnemu znakowaniu nie podlegają zwrotowi.

  4. Koszt zwrotu Produktów wynosi 20 PLN Koszt zwrotu Produktów ponosi Klient - konsument, z zastrzeżeniem pkt 5.6.

  5. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu oraz koszty dostarczenia Produktów przez Klienta - konsumenta, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient - konsument, chyba że Klient - konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

  6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5.5, po odstąpieniu od umowy, dział obsługi klienta Sprzedawcy skontaktuje się z Klientem– konsumentem w celu ustalenia terminu odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL lub DPD). Klient – konsument ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL lub DPD) poniesie Sprzedawca.

 3. Procedury reklamacyjne

  1. Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne pod numerem tel.: 032 750 86 56, lub 071 722 08 26, lub kom.: 505 178 262 oraz drogą elektroniczną pod adresem: [javascript protected email address] ">[javascript protected email address]">[javascript protected email address] . Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące funkcjonowania nabytego Produktu powinny być zgłoszone  w ww. sposób pracownikowi serwisu, który w miarę możliwości  udzieli niezbędnych informacji.

  2. Klient – konsument po uzgodnieniu ze Sprzedawcą wysyła wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy: Iwona Rybak, prowadząca działalność Rybak Iwona Biznes Promotion z siedzibą w Pruszowicach ul. Trzebnicka 26 , 51-217 Pruszowice, Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

  3. Realizacja zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy, a wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) odbywa się wyłącznie poprzez sieć serwisowych Sprzedawcy (szczegóły można uzyskać dzwoniąc na numer tel. tel.: 032 750 86 56, lub 071 722 08 26, lub kom.: 505 178 262).

 4. Postanowienia końcowe

  1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [javascript protected email address] ">[javascript protected email address]">[javascript protected email address] .

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać.

  2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Klientów składających zamówienia po jego opublikowaniu na stronie Sklepu internetowego, którzy przy składaniu zamówienia wyrazili zgodę na jego brzmienie.

  3. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Iwona Rybak, prowadząca działalność Rybak Iwona Biznes Promotion z siedzibą w Pruszowicach, z siedzibą ul.  Trzebnicka 26 , 51-217 Pruszowice o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.gifts24.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszt zwrotu Produktów w przypadku odstąpienia wynosi 20  PLN .Koszt zwrotu Produktów ponoszą Państwo. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu oraz koszty dostarczenia Produktów przez Państwo w przypadku odstąpienia, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli, chyba że wyrażą Państwo wyraźnie zgodę na inny sposób zwrotu. W takim przypadku po odstąpieniu przez Państwo od umowy zawieranej na odległość, dział obsługi klienta Sprzedawcy skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL lub DPD). Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL lub DPD) poniesie Sprzedawca.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat

Iwona Rybak, prowadząca działalność Rybak Iwona Biznes Promotion z siedzibą w Pruszowicach na podstawie wpisu do CEIDG, z siedzibą ul. Trzebnicka 26, 51-217 Pruszowice

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail:

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, Iwona Rybak, prowadząca działalność Biznes Promotion Rybak Iwona z siedzibą w Jaworznie, zwana dalej Sprzedawcą:

I. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Produktów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami.

2. Użyte w dalszej części Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:

a) Sprzedawca: Iwona Rybak, prowadząca działalność Biznes Promotion Rybak Iwona z siedzibą w Jaworznie na podstawie wpisu do CEIDG, z siedzibą ul. Karola Szymanowskiego, 43-600 Jaworzno, NIP 6321804751, REGON 240394190;

a) Klient:

(a) podmiot będący drugą Stroną umowy sprzedaży Produktów, osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

(b) osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

b) Klient – przedsiębiorca: podmiot będący drugą Stroną umowy sprzedaży Produktów, osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

c) Klient – konsument: podmiot będący drugą Stroną umowy sprzedaży Produktów, osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

b) Strony: Sprzedawca i Klient;

c) Ogólne Warunki: niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;

d) Produkt: produkty dostarczane przez Sprzedawcę w ramach umów sprzedaży zawieranych z Klientami.

3. Ogólne Warunki oraz zaakceptowane przez Sprzedawcę zamówienia Klienta, są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży Produktów. W stosunku do Klientów - przedsiębiorców Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych, a wszelkie inne uregulowania, w tym ogólne warunki handlowe stosowane przez Klienta - przedsiębiorcę nie mają zastosowania.

4. Postanowienia Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków tylko w zakresie uregulowanym w umowie sprzedaży Produktów w sposób odmienny.

5. Jeżeli Klient – przedsiębiorca pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie przez Klienta – przedsiębiorcę przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania.

6. Ogólne Warunki dostępne są również na stronie internetowej www.gifts24.pl .

7. Informacje udzielane przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek formie i postaci, w szczególności oferty, ulotki, ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla Sprzedawcę, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, bądź złożenia zamówienia. Każda informacja, bez względu na to, czy pochodzi od Sprzedawcy czy od jednego z jego kontaktów handlowych – odnośnie wagi, wymiarów, wydajności, objętości, danych technicznych w katalogu, opisie, prospekcie, reklamie, ilustracji, rysunkach itp. będzie uznawana za informację o charakterze orientacyjnym i będzie wiążąca jedynie wtedy, jeśli dana informacja zostanie wyraźnie potwierdzona w ofercie i/lub w potwierdzeniu zamówienia.

II. Zawarcie umowy, prawo odstąpienia

1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest zamówienie Klienta złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. W przypadku dokonania przez Klienta w zamówieniu jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem do niej zastrzeżeń, umowa zostanie zawarta dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami.

2. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.), do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

3. Zamówienie można złożyć po dokonaniu rejestracji w sklepie internetowym lub pocztą elektroniczną na adres: [javascript protected email address]">[javascript protected email address] z uwzględnieniem zawarcia wszelkich danych wymienionych poniżej:

1.1 Konsument: Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail.

1.2 Przedsiębiorca: Nazwa firmy, NIP, Regon, Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail – na który będzie wysyłana cała korespondencja,

oraz potwierdzenia, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

5. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny numer telefonu) w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie jest anulowane.

6. Zamówienia, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.gifts24.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu tel.: 032 750 86 56, lub 071 722 08 26, lub kom.: 505 178 262. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą Operatora.

7. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8. Oferta Sklepu internetowego dotyczy zamówień realizowanych tylko na terytorium Polski. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga odrębnych pisemnych ustaleń.

9. Modyfikacja zamówienia dotycząca Produktów bez nadruku przez Klienta jest możliwa do momentu wysyłki przedmiotu zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany. Modyfikacja zamówienia dotycząca Produktów z nadrukiem przez Klienta jest możliwa do momentu potwierdzenia wysyłki przedmiotu zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem, określonym w Regulaminie sklepu.

10. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o spodziewanym terminie realizacji zamówienia. Po otrzymaniu ww. informacji Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub rezygnacji z zamówienia. Po upływie tego terminu brak decyzji ze strony Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia.

11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy jednak nie dłuższy niż 30 dni. Dostępność Produktu, czas kompletowania Produktu oraz czas dostarczenia Produktu do Sprzedawcy przez dostawcę ma bezpośredni wpływ na czas realizacji zamówienia.

12. Informacje o kosztach związane z doręczeniem Produktu znajdują się na stronie Sklepu internetowego www.gifts24.pl

13. W przypadku zamówień o przewyższających standardy firmy wielkościach, może być wymagana wpłata zaliczki umożliwiającej realizację zamówienia.

14. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827), Klient - konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu. Pouczenie o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

15. Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki z niekompletną zawartością i niezgodną z przedmiotem sprzedaży określonym w zamówieniu. Produkty, które zostały poddane indywidualnemu znakowaniu nie podlegają zwrotowi.

16. Koszt zwrotu Produktów w przypadku odstąpienia wynosi 20 PLN Koszt zwrotu Produktów ponosi Klient – konsument, z zastrzeżeniem Rozdziału II pkt 18.

17. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu oraz koszty dostarczenia Produktów przez Klienta – konsumenta w przypadku odstąpienia, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient - konsument, chyba że Klient – konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

18. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 17, po odstąpieniu od umowy, dział obsługi klienta Sprzedawcy skontaktuje się z Klientem – konsumentem w celu ustalenia terminu odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL lub DPD). Klient – konsument ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL lub DPD) poniesie Sprzedawca.

III. Cena

1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.gifts24.pl w chwili składania zamówienia, zwane dalej „Produktami”. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN).

2. Cena Produktu niedostępnego w chwili zamówienia, może ulec zmianie, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed realizacją zamówienia. Klient może odstąpić od złożonego zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W braku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient nie wyraża zgodę na zmianę ceny i odstępuje od złożonego Zamówienia.

3. Ceny jednostkowe Produktów podane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów znakowania produktu. W przypadku zamówienia Produktów z nadrukiem należy oczekiwać potwierdzenia ceny jednostkowej przez pracowników działu obsługi klienta Sklepu internetowego. Klient może odstąpić od złożonego zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W braku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient nie wyraża zgodę na zmianę ceny i odstępuje od złożonego Zamówienia.

4. Umowę z Klientem uważa się za zawartą od momentu, gdy na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia. W ciągu 10 dni Sprzedawca dokonuje weryfikacji zamówienia. Warunkiem potwierdzenia realizacji zamówienia jest jego zgodność z prawem i niniejszym Regulaminem. Sprzedawca poinformuje Klienta w ww. formie o braku możliwości realizacji zamówienia i jej przyczynach.

5. W przypadku sprzedaży Produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

6. Zestawienia Produktów i ceny podane na stronie Sklepu internetowego nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i bez jakichkolwiek wad.

8. W przypadku zamówienia Produktu z nadrukiem Klient jest zobowiązany do podania koloru nadruku w skali Pantone. Kolory Pantone są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali Pantone.

9. Materiały do druku należy przysyłać w pliku graficznym cdr w postaci wektorowej. W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, pracownik działu obsługi klienta poinformuje o tym Klienta wskazując na konieczność podwyższenia ceny o dodatkowy koszt 60 zł netto / 1 godz. Klient może odstąpić od złożonego zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W braku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient nie wyraża zgodę na zmianę ceny i odstępuje od złożonego zamówienia.

10. Cena Produktów wymagających dodatkowego demontażu do druku oraz wykonania nadruków próbnych będę określane indywidualnie.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

12. Klient przy składaniu zamówienia może dokonać wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów zapłaty:

 PRZELEWEM – na rachunek bankowy Sprzedawcy: w terminie 7 dni

 ZA POBRANIEM – przy odbiorze Produktu od firmy kurierskiej.

III. Dostawa Produktów.

1. Zamówiony Produkt wysyłany jest w terminie 14 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, przy czym termin realizacji zamówień na Produkty z nadrukiem wynosi do 14 dni od daty zatwierdzenia projektu nadruku i przesłania zaliczki (jeśli jest wymagana).

2. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest przez Sprzedawcę w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL lub DPD). Na wyraźną prośbę Klienta Produkt może zostać wysłany z doręczeniem w sobotę.

3. Klient potwierdza odbiór Produktu pisemnym pokwitowaniem, w razie zauważenia w chwili odbioru uszkodzenia przesyłki lub niezgodności Produktu z umową Klient wskazuje na pokwitowaniu swoje zastrzeżenia. Prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą odbioru Produktu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą tego rodzaju zlecenia ponosi Klient.

5. Zamówienia na kwotę powyżej 3 000,00 zł (netto) dostarczane są na koszt Sprzedawcy. W pozostałych przypadkach koszty transportu pokrywa Klient, chyba że pisemnie zostały ustalone inne warunki ze Sprzedawcą.

6. Uwzględnienie specjalnych życzeń Klienta precyzujących czas dostawy Produktu (takich jak: konkretna data, pora dnia, godzina lub przedział czasu) może zostać uwzględnione, o ile zakładają to możliwości firmy przewozowej. Precyzując wspomniane warunki dodatkowe, Klient zobowiązuje się pokryć wynikające z tego tytułu opłaty, zgodnie z taryfikatorem firmy przewozowej. O wysokości opłat Klient zostanie poinformowany przez dział obsługi klienta Sklepu internetowego. Po otrzymaniu ww. informacji Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub rezygnacji z zamówienia. Po upływie tego terminu brak decyzji ze strony Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności spowodowane przez siłę wyższą, procedury urzędowe, zakłócenia w produkcji. Za siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec, w szczególności wojny, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe, także w przypadku, gdy wystąpiły one u kontrahentów Sprzedawcy. W takim przypadku termin dostawy zostaje automatycznie przedłużony o czas trwania przeszkody, o czym Sprzedawca powiadamia Klienta na piśmie w terminie 14 dni roboczych od zaistnienia przeszkody. Trwała przeszkoda, niedająca się usunąć, trwająca ponad 30 dni roboczych uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy w terminie 7 od upływu przywołanego terminu 30 dni roboczych.

8. Gdy warunki realizacji zamówienia zostają zmienione z przyczyn leżących po stronie Klienta, terminy do wykonania określonych czynności przez Sprzedawcę wydłużają się stosownie do czasu, który jest konieczny do wykonania wynikających z tej zmiany lub z nią związanych dodatkowych obowiązków lub obowiązków o innej, niż pierwotna treści zamówienia.

9. W razie opóźnienia w odbiorze Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca po uprzednim powiadomieniu Klienta jest uprawniony według własnego uznania do:

a) oddania Produktu do przechowania na koszt i ryzyko Klienta,

b) sprzedaży Produktu na pokrycie należności z tytułu ceny,

c) odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 7 od dnia powstania opóźnienia.

V. Procedury reklamacyjne.

1. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Wskazane zastrzeżenie nie dotyczy Klientów – konsumentów.

2. Klient – konsument po uzgodnieniu ze Sprzedawcą wysyła wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy: Iwona Rybak, prowadząca działalność Biznes Promotion Rybak Iwona z siedzibą w Jaworznie ul. K.Szymanowskiego 1 lok 22, 43-600 Jaworzno, Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Realizacja zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy, a wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) odbywa się wyłącznie poprzez sieć serwisowych Sprzedawcy (szczegóły można uzyskać dzwoniąc na numer tel.: 032 750 86 56, lub 071 722 08 26, lub kom.: 505 178 262).

4. Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne pod numerem tel.: 032 750 86 56, lub 071 722 08 26, lub kom.: 505 178 262 oraz drogą elektroniczną pod adresem: [javascript protected email address]">[javascript protected email address]

Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące funkcjonowania nabytego Produktu powinny być zgłoszone w ww. sposób pracownikowi serwisu, który w miarę możliwości udzieli niezbędnych informacji.

VI. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów – przedsiębiorców.

1. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność Sprzedawcy, w tym także wszelką odpowiedzialność regresową, w zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa polskiego. W zakresie, w jakim odpowiedzialność za Produkt wobec osób trzecich może zostać nałożona na Sprzedawcę, Klient - przedsiębiorca zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Sprzedawcy w takim stopniu, w jakim odpowiedzialność Sprzedawcy została ograniczona w niniejszych Ogólnych Warunkach. Klient – przedsiębiorca zobowiązany jest wystąpić jako współuczestnik przed sądem lub sądem arbitrażowym rozpatrującym roszczenie przeciwko Sprzedawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez Produkty. Jeżeli osoba trzecia zgłasza roszczenie dotyczące szkody opisane w niniejszym paragrafie wobec jednej ze Stron umowy, Strona ta niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę (bezpośrednią lub pośrednią, w tym utracone zyski), które mogą wyniknąć z wad lub opóźnień w dostawie Produktów lub niewłaściwego wykonania umowy lub które mogą wyniknąć w związku z odpowiedzialnością za Produkt, bez względu na przyczynę błędu, opóźnienia lub wady, włączając w to lecz nie ograniczając do przestojów w produkcji, utraty zysku lub straty wartości firmy.

3. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Klientowi - przedsiębiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto Produktu objętego zamówieniem, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Klienta, z wyłączeniem utraconych korzyści. Ograniczenie odszkodowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie obejmuje szkody wyrządzonej przez Sprzedawcę umyślnie.

VII. Prawa do Produktów.

1. Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zamówień są własnością Sprzedawcy. W związku z zakupem, Klient nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej w formie licencji, patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej związanych z Produktami.

2. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Sprzedawcę produktów w materiałach reklamowych, stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy co do jakości znakowania. Klient wyraża zgodę na umieszczanie w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu zamówienia dla Klienta.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

VIII. Właściwość sądu, prawo.

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umów sprzedaży będzie właściwy sąd powszechny.

2. Do Ogólnych Warunków oraz umów sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

IX. Inne postanowienia.

1. Tytuły poszczególnych punktów Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego, a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.

2. Jeżeli poszczególne postanowienia Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków. W takim przypadku będą miały zastosowanie takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę Stron w sposób skuteczny.

3. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [javascript protected email address]">[javascript protected email address]

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

4. W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać.

5. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków nie wiążą Klientów - konsumentów w takim zakresie, w jakim w świetle obowiązujących przepisów byłyby one uznane za niedozwolone postanowienia umowne (art. 3851-art. 3853 Kodeksu cywilnego) czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta.

6. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik nr 1:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Iwona Rybak, prowadząca działalność Biznes Promotion Rybak Iwona z siedzibą w Jaworznie, z siedzibą ul. Karola Szymanowskiego, 43-600 Jaworzno o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.gifts24.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszt zwrotu Produktów w przypadku odstąpienia wynosi 20 PLN Koszt zwrotu Produktów ponoszą Państwo. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu oraz koszty dostarczenia Produktów przez Państwo w przypadku odstąpienia, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli, chyba że wyrażą Państwo wyraźnie zgodę na inny sposób zwrotu. W takim przypadku po odstąpieniu przez Państwo od umowy zawieranej na odległość, dział obsługi klienta Sprzedawcy skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL lub DPD). Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL lub DPD) poniesie Sprzedawca.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat

Iwona Rybak, prowadząca działalność Rybak Iwona Biznes Promotion z siedzibą w Jaworznie na podstawie wpisu do CEIDG, z siedzibą ul. Karola Szymanowskiego, 43-600 Jaworzno

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Śledź przesyłkę

Zaufali nam

parasole reklamowe z nadrukiem | teczki i aktówki konferencyjne z nadrukiem | torby i plecaki reklamowe | eko gadżety reklamowe | gadżety dla dzieci | gadżety samochodowe | antystresy reklamowe | gadżety reklamowe z nadrukiem | łamigłówki reklamowe | kubki reklamowe z nadrukiem | kalkulatory reklamowe | czapki reklamowe z nadrukiem | latarki reklamowe | etui na wizytówki z nadrukiem | ekologiczne notesy z długopisem